Hotel Prats

Equipament d'ús privat

Client

Privat

Localització

Crta. Nacional 103, Lleida

Any

2009

Superfície

7.217,39 m2

Localització

Crta. Nacional 103, Lleida

L’edifici s’ordena dins de la nova topografia que ell mateix va creant, modelada seguint les seues pròpies regles, i generant una peça integrada en el seu entorn que produeix una successió d’espais semi interiors estructurats sobre safates escalonades, murs i patis. Es pretenia que l’edifici tinguera un caràcter multifuncional, on pogueren tindre cabuda les diferents activitats, tant aquelles associades a l’oci, a la representativitat o als negocis. La relació amb la topografia es resol mitjançant un sistema de patis. A aquests patis se’ls encomana la tasca de resoldre l’organització de l’edifici, delimitant les zones a ocupar per les dotacions de serveis, facilitant la situació dels accessos verticals als nuclis d’habitacions.

hotel prats
hotel prats

Al voltant d’aquests patis, i amb la vocació de crear espais que aporten perspectiva, però alhora, la necessària privacitat es desenvolupen una piscina coberta climatitzada i una zona de spa, que completen, juntament amb el selectiu celler adscrit a les zones de restauració, les peces essencials que complementen l’estada i les possibilitats de completar la qualitat dels serveis de l’allotjament. Eixe mateix recurs s’empra a les habitacions en planta baixa, que es projecten a unes terrasses amb mini piscina individual que prolonguen l’espai interior.

hotel prats

Així doncs, pot llegir-se la composició volumètrica del conjunt com la de tres edificis aïllats, que contenen les habitacions, disposats sobre un pla horitzontal enjardinat i connectats per un sòcol horitzontal que alberga els serveis i que els relaciona i que es encasta en el terreny, que respira a través d’uns patis disposats en el seu perímetre a mode de bronquis. Aquest element, precisament, es deixa obert a l’exterior a fi d’evitar la segregació espacial, de vistes i d’orientació, la qual cosa permet la recreació d’un paisatge propi , controlat, que s’aïlla del seu entorn immediat visual, tèrmica i acústicament

hotel prats

Compartir

×