Centre geriàtric i gerontològic

Client

Privat

Localització

Lleida

Any

2002

Superfície

3.268,70 m2

“Se pretende crear una unidad de espacio a escala de peatón, entendida desde la densidad del tejido urbano y del lugar”

El Projecte té el seu origen en l’anàlisi d’un programa de Centre Geriàtric i Gerontològic, del Centre de dia per a l’ancianitat i en la tensió que produeix llegir el lloc, amb la proximitat ineludible de la visió oberta a través de l’equipament confrontant i el fons presencial de les façanes posteriors dels edificis residencials de l’illa. La voluntat és crear una unitat d’espai a escala de vianant, entesa des de la densitat del teixit urbà, i del lloc amb les característiques actuals i futures segons les directrius urbanístiques que planteja el Pla Parcial.

L’edifici s’organitza reproduint l’anterior límit de les edificacions existents i inserint un cos sota bastant transparent, espai de connexió, tancament perspectiu del jardí i de resposta com a ròtula en les diferents direccions. La posició del porxo, permet l’accés al Centre Gerontològic travessant el “buit” entre totes dues edificacions.

La composició de l’edifici es resumeix en dos grans blocs, un d’inferior, que contindria la part més lúdica i participativa, el cor del funcionament de l’edifici, que s’expressa com un gran sòcol semitransparent, serpentejant i que va fent girs sobtats per a configurar caixes emergents en les tres dimensions i establir microespais connectats només per circulacions o expressions volumètriques derivades del seu ús; i un de superior, que es resol com un pla contingut de gruix constant i que conté la part de programa més pròpiament residencial. S’ha concebut com un prisma rectangular recolzat sobre el sòcol i que fa de mur de contenció visual i de configurador de l’accés, amb un tractament sobri sol truncat per lleus esquinçaments de la façana per a capturar esquitxades de llum exterior o produir dilatacions dels espais interiors cap al jardí.

La inserció de nous elements de programa i d’escala diferents a l’originària dels dos edificis, rep una expressió clara en la conformació material i volumètrica de la façana, clarament referenciada mitjançant el tractament metàl·lic dels paraments verticals, on es pretén una imatge intencionadament volàtil i tectònica, amb el joc dels reflexos del vidre i el metall.

Compartir

×